Polityka prywatności

  /  Polityka prywatności

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
  internetowej www.lowejkonieruchomosci.pl jest: Łowejko Nieruchomości Dawid
  Łowejko, z siedzibą w Ratuszowa 26, 59-800 Lubań, dalej jako ?Adminstratorem?.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-
  mail: biuro@lowejkonieruchomosci.pl lub pod numerem tel.: +48 720 557 557
 3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej ?Użytkownikiem?.
 4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) ? dalej jako ?RODO?.
   
  II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
  Każdy Użytkownik, który przekazał Nam swoje dane osobowe za pomocą któregoś z
  dostępnych na Stronie Formularzy, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO:
 5. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15
  RODO),
 6. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są nieprawdziwe lub
  nieaktualne (art. 16 RODO),
 7. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 8. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 9. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 10. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
 11. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator
  przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).
  Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do
  organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają
  charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań
  opisanych w art. 16-21 RODO.
  W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy
  biuro@lowejkonieruchomosci.pl

 
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZACH

 1. Formularze kontaktowe ?Skontaktuj się z nami? oraz formularz ?Rozmawiaj na czacie
  ze stroną?
  Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularze kontaktowe przetwarzane będą
  w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych
  osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na
  wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z Nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty
  handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn.
  czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi
  prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie
  nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji
  oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji,
  zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.
  IV. ODBIORCY DANYCH
  Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator
  korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Dostarczenie i realizacja niektórych usług może
  być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych
  Użytkowników Strony.
  Administrator informuje Użytkownika, ze korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
  środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i
  chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
You don't have permission to register